ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van MooiMam, gevestigd te Leeuwarden
Versie geldig vanaf 1 juli 2020

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MooiMam. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van MooiMam.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. MooiMam heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen aan het begin van elk kalenderjaar.
1.3 MooiMam garandeert dat het geleverde product overeenkomt met het bestelde en voldoet aan de bij het product vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 MooiMam zal de bestellingen uiterlijk binnen 15 dagen na betaling van de bestelling uitvoeren. Als dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, dan ontvang je binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heb je het recht de bestelling zonder bijkomende kosten te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van MooiMam is voldaan zodra de bestelling in goede staat via Post.nl of een andere geschikte vervoerder is aangeboden. MooiMam draagt er zorg voor dat het aanbieden van een bestelling aan een vervoerder in goede en deugdelijke staat gebeurd.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn een indicatie. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden gedurende het jaar niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijds prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen in de webwinkel zijn onder voorbehoud van typefouten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heb je als consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van maximaal 28 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien je als klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MooiMam hebt teruggezonden, is de koop een feit.
Je bent als consument verplicht om, voor je een product terugstuurt, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MooiMam. Hiervoor kun je gebruik maken van het retourformulier dat op de site te vinden is. Jij dient als consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van een product of de gehele bestelling moet gebeuren in een deugdelijke verpakking. Als het product/de bestelling aantoonbaar is gebruikt of op enige wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding zoals hier genoemd. Na melding van retour heb je nog eens 14 dagen om het product daadwerkelijk te retourneren.
Als het product/de bestelling in goede staat is geretourneerd, zorgt MooiMam ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst het juiste aankoopbedrag (inclusief de berekende verzendkosten, indien het gaat om de gehele bestelling) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer
5.1 Als je een bestelling plaatst bij MooiMam, worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van MooiMam. MooiMam houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet aan anderen verstrekken.
5.2 MooiMam respecteert de privacy van de gebruikers van de website en gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 MooiMam garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze in redelijkheid zijn te verwachten.
6.2 MooiMam is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant. Ook niet voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
6.3 Je bent als klant verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat de bestelling verkeerd of incompleet is, dan moet je dit direct schriftelijk melden aan MooiMam, voor dat je over gaat tot terugzenden. Deze melding kan tot uiterlijk 2 maanden na levering worden gedaan.
Terugzending van de incomplete of incorrect geleverde bestelling moet gebeuren in een deugdelijke (verzend)verpakking. De producten moeten in nieuwstaat zijn. Als het product/de bestelling in gebruik genomen is, komt het recht tot terugzending en het retour krijgen van het betaalde geheel te vervallen.
6.4 Als klachten van de klant door MooiMam akkoord worden gevonden, zal MooiMam de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een alternatieve schriftelijke regeling treffen.
6.5 Elke garantie geldt niet als: A) de klant tegenover MooiMam in gebreke is; B) de klant het product/de bestelling heeft gerepareerd en/of bewerkt C) het product/de bestelling aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MooiMam en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Aanbiedingen van MooiMam gelden niet automatisch als de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen MooiMam en een klant komt tot stand nadat een bestelling door MooiMam op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 MooiMam heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en o.a. gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren enz. op de website van MooiMam gelden slechts bij benadering. Zij kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 MooiMam is niet aansprakelijk als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht.
10.2 Onder overmacht verstaat MooiMam elke oorzaak en/of omstandigheid die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Bijvoorbeeld vertraging door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer enz.
10.3 MooiMam heeft in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en indien nodig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is MooiMam verplicht in geval van overmacht een boete en/of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 MooiMam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten

12. Verantwoordelijkheid
12.1 MooiMam is niet verantwoordelijk voor het verkeerd bezorgen, vermist raken, beschadigd raken enz. van een zending door de Post.nl of een andere vervoerder waar MooiMam de bestelling naar behoren heeft afgeleverd.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MooiMam en koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij MooiMam er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te voor te leggen. Dit met uitzondering van die geschillen die bij de kantonrechter horen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2022 MooiMam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel